โครงการตลาดประชารัฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โครงการตลาดประชารัฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Harrison Pacific ได้มีโอกาสที่เป็นส่วนหนึ่ง ในความสำเร็จของโครงการตลาดประชารัฐ ทั้งงานโครงส่วนและ Sola cell 

*** Harrison Pacific รับเหมาก่อสร้าง และ Renovate *** 

สนง.ใหญ่ กทม : 02-872-8072 สาขาภาคเหนือ ลำปาง : 061-313-0188